Politik

Dagsorden til møde i Udvalg for Regional Udvikling

2432

Dagsorden
Udvalg for Regional Udvikling 09-09-2019 12:00

 

1. Deltagere
2. Drøftelse – budget 2020 for Regional Udvikling

1. Deltagere

Blank

Udvalg for Regional Udvikling
Ole Stavad (formand)
Per Bisgaard (næstformand)
Otto Kjær Larsen
Arne Nielsen
Jørgen Rørbæk Henriksen
Ejner Guldager Nielsen
Tage Leegaard
Jørgen Hansen
Erik Høgh-Sørensen

Klima- og Miljøudvalget
Mads Møller Thomsen (formand)
Jørgen Rørbæk Henriksen (næstformand)
Erik Harbo Larsen
Arne Nielsen
Lauge Larsen
Jørgen Hansen
Tage Leegaard
Jørgen Hammer Sørensen
Susanne Flydtkjær

Administrative deltagere
Regional Udviklingsdirektør Henning Steffen Christensen
Kontorchef Kenn Bloch Mortensen
Geolog Rikke Ellemann-Biltoft´
Vicekontorchef Morten Lemvigh
Specialkonsulent Katharina Helene Galland (udvalgssekretær)

Afbud
Jørgen Rørbæk Henriksen
Erik Harbo Larsen
Arne Nielsen

Ad hoc

 

2. Drøftelse – budget 2020 for Regional Udvikling

Journalnr. 2018-035657

Resumé

Budgetoplæg for 2020 og mulige nye budgetønsker (brikker) for Regional Udvikling drøftes på et fællesmøde mellem Udvalg for Regional Udvikling og Klima- og Miljøudvalget. Budgetoplæg og budgetbrikker indgår i Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september 2019.

Det samlede budgetoplæg for Regional Udvikling i 2020 fremkommer ved en fremskrivning af budgettet for 2019. Budgetoplægget viser et mindre overskud på 0,4 mio. kr. Til budgetoplægget skal føjes de ændringer (budgetbrikker), der har været drøftet i de to politiske udvalg for regional udvikling. Både Klima- og Miljøudvalget og Udvalget for Regional Udvikling har på flere møder drøftet deres budgetønsker (budgetbrikker), som samlet løber op i 6,4 mio. kr. Der er således i udgangspunktet et finansieringsunderskud på 6 mio. kr. Det indstilles, at udvalgene drøfter budgettet for 2020 som forberedelse til de kommende budgetforhandlinger i Regionen.

Sagsfremstilling

Budgetoplæg

Det samlede budgetoplæg for Regional Udvikling i 2020 fremkommer ved en fremskrivning af budgettet for 2019, hvor tages der udgangspunkt i de ændringer der følger af økonomiforhandlingerne med regeringen. Da disse pga. folketingsvalget den 5. juni endnu ikke er afsluttet ved dagsordenens udsendelse, består budgetforslaget derfor af en foreløbig fremskrivning af budget 2019, baseret på hvad der ”formodes” at ske med pris- og lønudviklingen, bloktilskud samt øvrige tekniske ændringer, som kendes på nuværende tidspunkt. Budgetoplægget viser et mindre overskud på 0,4 mio. kr. Dette kan sammenfattes således:

 1. Reduktion i bloktilskud, inkl. omprioriteringsbidrag (4,5 mio. kr.)
 2. Fald i efterregulering på kollektiv trafik (3,6 mio. kr.)
 3. Stigende entreprenørudgifter – kollektiv trafik (3,2 mio. kr.)
 4. Fald i Regionens afdrag på +BUS-projektet (-6,3 mio. kr.)
 5. Bortfald af udgift til Hovednet (-3,1 mio. kr.)
 6. Forsøg med brintbusser (+1,0 mio. Kr.)
 7. Miljødiesel (+0,7 mio. kr.)
 8. Garantistillelse for Nordjyske jernbaner (-1,3 mio. kr.)
 9. Ophør af engangsindsatser på jordforurening og råstoffer (-2,7)

Budgetbrikker

Til budgetoplægget skal føjes de ændringer (budgetbrikker) der har været drøftet i de to politiske udvalg for regional udvikling. Både Klima- og Miljøudvalget og Udvalget for Regional Udvikling har på møder i maj og juni måned separat haft indledende drøftelser af ønsker til budget 2020. Disse ønsker (budgetbrikker) kan opsummeres således:

 1. Grundvand og pesticider (0,5 mio. kr.)
 2. Digitalisering af jordforureningsdata (0,3 mio. kr.)
 3. Verificering af råstoffer i kortlagte områder i Vendsyssel (0,5 mio. kr.)
 4. Forstærket klimaindsats (indenfor eksisterende klimapuljen på 5 mio. kr.)
 5. Fysisk miljø for sundhed i Aalborg Øst (holdes indenfor eksisterende budget)
 6. Uddannelse og sundhed (0,3 mio. kr.)
 7. Styrkelse af decentrale uddannelsesudbud (4,5 mio. kr.)
 8. Fortsat investering i Norddanmarks EU-kontor (0,3 mio. kr.)

Budgetforslag

Inkluderes de foreslåede budgetbrikker vil udgifterne for det samlede budgetforslag for 2020 være på 278,4 mio. kr. og indtægterne på 272,4 mio. kr. Altså et underskud på 6 mio. kr.

Der vil på mødet blive orienteret nærmere om økonomiaftalen for 2020 mellem regeringen og regionerne.

Indstilling

Det indstilles, at udvalgene på deres fællesmøde den 9. september

 1. drøfter budgettet for 2020 pba. de seneste oplysninger fra administrationen om økonomiaftalen med regeringen.

Bilag 1_budgetforslag 2020
Bilag 2 – budgetbog og brikker

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x