NyhederPolitik

Indkaldelse af forslag til ny planlægning

Struer Kommune skal til at udarbejde nyt forslag til kommuneplantillæg og lokalplan og vil i den forbindelse gerne høre dine idéer og forslag til ny planlægning af aflastningsområde i Struer by.

Med vedtagelse af Kommuneplan 2020 er det besluttet at udlægge aflastningsområdet. Nye ændringer for anvendelse, vil kræve ændrin-ger i rammebestemmelser for området.
Der er et ønske om, at der i kommuneplanrammen fremadrettet vil væ-re mulighed for etablering af én dagligvarebutik, udvidelse af aflast-ningsområdet samt en geografisk udvidelse af område for liberalt er-hverv i Industriområdet ved Holstebrovej i den sydlige del af Struer by.

Oversigtskort

Eksisterende forhold

Forslaget omhandler aflastningsområde – Industriområde Vest (øst for Holstebrovej), erhvervsområde samt centerområde udlagt til aflast-ningsområde beliggende vest for Holstebrovej i den sydlige del af Struer.

Forslag til ændringer af rammeområder

Rammeområde 1 C 9 er centerområde udlagt som aflastningsområde og til fastlagt til kontor- og serviceerhverv, butikker med særlige plads-krævende varegrupper, udvalgsvarebutikker og liberalt erhverv.   I for-bindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 346 for aflastningsområde Vest (den østlige del) er der et ønske om etablering af dagligvarebutik ved Bredgade og Holstebrovej.

Rammeområde 2 C 3 er centerområde udlagt som aflastningsområde med plads til udvalgsvarebutikker og butikker med særlig pladskræ-vende varegrupper. Aflastningsområdet 2 C 3 på den vestlige side af Holstebrovej ønskes udvidet. I dag afgrænses området mod syd af rammeområde 2 E 4. Inden for dette rammeområde kan der etableres virksomheder med stort transportbehov i miljøklasse 4 til 6. Området ønskes ændret til at bliver en del af aflastningsområdet. Fremadrettet kan der ikke etableres nye forhold for hverken eksisterende eller frem-tidige virksomheder som strider mod anvendelsesbestemmelserne i aflastningsområdet.

Rammeområde 1 E 6 er erhvervsområde udlagt som aflastningsområ-de med anvendelse fastlagt til kontor- og serviceerhverv, let industri og håndværk, virksomheder med særlige beliggenhedskrav og produkti-onsvirksomhed. Det er et ønske, at der også er mulighed for at etable-re liberalt erhverv uden tilknytning til anden virksomhed inden for ram-meområdet.

Med den nye planlægning og ændringer påtænkes der mulighed for at etablere én ny dagligvarebutik i rammeområde 1 C 9, udvidelse af af-lastningsområde i rammeområde 2 C 3 samt udvidelse af liberalt er-hverv i rammeområde 1 E 6.

Hovedspørgsmålene er:

  • Skal der være mulighed for at etablere én dagligvarebutik i rammeområde 1 C 9?
  • Kan ny bebyggelse være med til at understøtte området og dets karakter?
  • Er der forhold, som forvaltningen skal være særligt opmærk-somme på og tage hensyn til i den kommende planlægning og udvikling af området?

Dine idéer og forslag

Har du idéer og forslag, vil vi meget gerne høre dem. Inputsene vil bli-ve anvendt i det efterfølgende arbejde omkring den videre planlægning for området.

Idéer, forslag og øvrige bemærkninger skal sendes på mail til teknisk@struer.dk eller via fysisk post til Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer senest mandag den 14. december 2020.

Tags

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x
Close
Close