Erhverv

Kom til borgermøde om Lalandia-planerne i Søndervig

Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune sender projektet om badeland, hotel og feriehuse i offentlig høring – og 6. november er alle interesserede inviteret til borgermøde.

På byrådsmødet den 10. oktober vedtog Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune “Forslag til Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 451 for et rekreativt område og sommerhusområde i Søndervig”.

Dét betyder på jævnt dansk, at det planlagte feriecenter med Lalandia-badeland, hotel og 483 sommerhuse i tilknytning til Søndervig by, er et skridt nærmere virkeliggørelsen.

Det varer dog lidt endnu, inden gravemaskinerne kan gå i gang: Plangrundlaget skal nemlig først være på plads, så derfor sendes en miljørapport, en miljøkonsekvensrapport og udkast til projekttilladelse sammen med tillægget til kommuneplanen og lokalplanen nu i offentlig høring frem til den 9. december.

Dermed har alle interesserede borgere mulighed for at give bemærkninger eller indsigelser til projektet, der ifølge planen skal opføres på et 60 ha stort område nord for Søndervig Landevej.

Giv din mening til kende

I løbet af høringsperioden inviterer kommunens Planafdeling til borgermøde på Beach Bowl i Søndervig den 6. november kl. 19.

På mødet vil kommunen fortælle om planforslagene og om processen – både den del, som er gennemført og den kommende proces. Desuden vil Lalandia fortælle om selve projektet og om miljøkonsekvensvurderingen.

– Vi vil gerne give alle interesserede en mulighed for at høre om projektplanerne og ikke mindst lejlighed til at debattere og spørge ind til projektet i god tid, inden høringsfasen er slut, siger projektleder i Ringkøbing-Skjern Kommune, landinspektør Anne Mette Kjær.

Af hensyn til det praktiske bedes man tilmelde sig borgermødet senest den 29. oktober pr. e-mail til sondervig@rksk.dk. Har man ikke mulighed for at sende en e-mail, kan man ringe til planlægger i Ringkøbing-Skjern Kommune, urban designer Nanna Fredslund Jensen på 9974 1346.

Udviklingsplan for trafikken

På byrådsmødet den 10. oktober blev det fremhævet, at projektet om badeland, hotel og feriehuse øger potentialet for udviklingen af kystturisme – herunder ikke mindst helårskystturismen, der vil give liv og omsætning i både Søndervig og langs kysten i vinterhalvåret.

– Turismen er et af Ringkøbing-Skjern Kommunes fokusområder, og i byrådet er vi glade for, at vi kan udbygge Søndervig, så endnu flere får mulighed for at komme og se, hvad det er, vi kan byde på i Naturens Rige, siger borgmester Hans Østergaard om Lalandia-planerne.

Men i kommunen er der også en erkendelse af, at trafiktrykket er en negativ konsekvens af projektet. I sagsfremstillingen til først Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og dernæst til Byrådet understreges det da også, at der sideløbende med Lalandia-projektet arbejdes separat med løsninger på de trafikale udfordringer omkring Søndervig.

– Vi ved, at trafikken i og omkring Søndervig allerede nu kræver god tålmodighed, og at belastningen naturligvis kun bliver større, når flere feriegæster skal til og fra badelandet og knap 500 nye sommerhuse, siger Hans Østergaard og peger på, at der i anlægsdelen af kommunens budget for 2020-23 er afsat 29,5 mio. kr. til vejprojekter i Søndervig samt ombygning af krydset Klostervej-Søndervig Landevej.

– Derudover er arbejdet med at optegne en strategisk-fysisk udviklingsplan for Søndervig såvel som Hvide Sande i sin opstartsfase, så der sker meget i og omkring Søndervig de kommende måneder og år, tilføjer Nanna Fredslund Jensen og understreger, at den offentlige høring udelukkende omhandler projektet om Lalandia-badeland, hotel og sommerhuse – og ikke trafikomlægning eller udviklingsplan for Søndervig.

FAKTA

Detaljer om forslag til Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 451 samt miljørapport, miljøkonsekvensrapport og udkast til projekttilladelse kan findes på projektsiden på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside: https://www.rksk.dk/kommuneplantillaeg-lalandia

I den offentlige høringsperiode fra 14. oktober til 9. december kan man sende sine bemærkninger pr. mail til sondervig@rksk.dk (skriv “Bemærkninger til lokalplan 451 og tillæg 33” i emnefeltet).

Borgermødet om Lalandia afholdes onsdag den 6. november 2019 kl. 19.00 på Beach Bowl i Søndervig.

Adressen er: Beach Bowl, Lodbergsvej 36, Søndervig, 6950 Ringkøbing.

Annoncen om borgermødet den 6. november er vedhæftet

VEDHÆFTEDE FILER

Borgermode Sondervig.pdf

Forslag til Lokalplan nr. 451 samt Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2017-2029, med miljøvurdering for et område til rekreative formål og sommerhusområde i Søndervig.

Byrådet har på sit møde den 10. oktober 2019 vedtaget at offentliggøre:
• Forslag til Lokalplan nr. 451.
• Forslag til Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2017-2029
• Miljørapport for Lokalplan nr. 451 og Tillæg nr. 33
Derudover offentliggøres:
• Kommunens udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten
• Miljøkonsekvensrapport for Lalandia i Søndervig
• Udkast til projekttilladelse
Formålet med lokalplanen og kommuneplantillægget er at sikre, at området kan anvendes til feriecenter med
badeland, restauranter, sports- og legeaktiviteter med videre, samt hotel og sommerhuse som beskrevet i
projektansøgningen.
Planforslagene er vedtaget efter Lov om planlægning1. Miljørapporten og udkast til projekttilladelsen er
udarbejdet efter Miljøvurderingsloven2.
Ingen af de offentliggjorte dokumenter kan på nuværende tidspunkt påklages.
De offentliggjorte dokumenter kan ses på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside.
Spørgsmål til planforslagene og miljørapporten kan rettes til Anne Mette Kjær på telefon 99 74 13 43.

Midlertidige retsvirkninger
Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges, ændre
anvendelse eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne lokalplan. Se mere i
Lov om planlægning3.
Kommuneplantillæggets juridiske betydning
I henhold til Planlovens § 24 skal der i forbindelse med kommuneplanforslaget oplyses om reglerne i Planlovens
§ 12 stk. 2 og 3.
Byrådet kan for arealer i byzone modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens
rækkefølgebestemmelser. Desuden kan byrådet inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig
opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller
anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel.
Høringsperiode og indsigelser
Planforslagene, miljørapporten, miljøkonsekvensrapporten og udkast til projekttilladelse er i høring i 8 uger
fra den 14. oktober 2019 til og med den 9. december 2019.
Har du bemærkninger eller indsigelse til de offentliggjorte dokumenter, skal Ringkøbing-Skjern Kommune
have modtaget disse inden høringsperiodens udløb.
Send dine bemærkninger pr. mail til sondervig@rksk.dk. Skriv ”Bemærkninger til lokalplan 451 og tillæg 33” i
emnefeltet.
Alternativt kan du sende dine bemærkninger pr. brev til Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By og Kultur,
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing.
Persondata
De modtagne bemærkninger vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske
behandling af sagen. Hvis du har bemærkninger til sagen, giver du samtidig samtykke til, at dine bemærkninger, og dermed dine personhenførbare oplysninger, offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Tags

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x
Close
Close