ErhvervNyheder

Slut med vandkaos i Holstebro

Aftaler med lodsejere og nye løsninger med naturpleje og erstatningsnatur baner vejen for at meddele VVM-tilladelse til klimatilpasningsprojekt af Storå og Holstebro by.

Når regnen falder, og vandet stiger voldsomt i Storå, skal et klimatilpasningsprojekt med sluser og dæmninger holde vandmasserne tilbage fra at oversvømme Holstebro midtby.

Kommunen vil kompensere for den natur, som bliver påvirket i ådalen øst for Mejrup ved motorvejen, når vandet i få dage holdes tilbage af en sluse. Det sker ved at lave ny natur i stedet for det, som forsvinder, når anlægget bygges, og samtidig gennemføre plejeforanstaltninger på store naturarealer i ådalen. I alt omfatter indsatserne 41 hektar svarende til 57 fodboldbaner.

Efter et omfattende arbejde med at undersøge mulige indsatser for at skabe erstatningsnatur og projekter for naturpleje ligger der nu en plan klar. Det betyder, at der er meddelt en VVM-tilladelse til projektet, og at projekteringen kan gå i gang efter sommerferien.

Klimaudfordringen med oversvømmelser af Holstebro by er så stor, at den er udpeget på EU-niveau. Klimatilpasningsprojektet skal sikre mere end 700 ejendomme og værdier for over 4 mia. kr. Det har taget lang tid at finde den løsning, som bedst mindsker fremtidens oversvømmelser, samtidig med at den balancerer de nødvendige hensyn til natur, vandmiljø, kulturarv og behovet for en fremtidig løsning til passageproblematikken ved Vandkraftsøen.

Godt samarbejde med landbruget og lodsejere

Der er indgået frivillige aftaler om pleje og køb af arealer på 35 hektar med tre lodsejere. For det sidste delareal skal der laves planlægning med henblik på efterfølgende erhvervelse.

Det har været en kompliceret proces at få de konkrete projektbehov til at gå op i en højere enhed med ønsker fra de lodsejere, der skulle indgås friville aftaler med, forklarer chef i Teknik og Miljø, Torben Mølgaard:

– Men vi har mødt en utrolig velvillighed til at drøfte muligheder og ideer med lodsejerne og har samtidig fået hjælp fra landbrugets rådgivningsvirksomhed i Holstebro, SAGRO, til at vejlede lodsejerne om konsekvenser for deres virksomhed. Resultatet er et godt eksempel på, hvordan partnerskaber på tværs af kommune, borgere og virksomheder kan løse de komplekse udfordringer, som følger af et projekt i denne skala, siger Torben Mølgaard, der har det overordnede ansvar for klimatilpasningsprojektet.

Arbejdet med projekteringen af tre klimatilpasningsanlæg ved Vigen i Holstebro by, ved Vandkraftsøen og i ådalen ved motorvejen går i gang umiddelbart efter sommerferien. Derefter vil et første spadestik ved delprojekt ved Vigen forventeligt kunne ske i foråret 2022, og det færdige projekt stå klar til vinteren 2024/2025.

Fakta

  • 8 ha (svarende til 11 fodboldbaner) bliver helt ny natur. På 33 ha (svarende til 46 fodboldbaner) sættes ind med målrettede foranstaltninger i form af varige plejeindsatser.
  • Af de 33 ha udgør 25 ha et stort og sammenhængende område, der rummer 75 % af alle de rigkær i ådalen, som berøres af vandmagasineringen. Rigkærene er en særligt sårbar naturtype, som med de målrettede indsatser sikres en god tilstand uanset projektets realisering.
  • Som erstatning for 0,9 ha eng og mose, som inddrages og fjernes ved etablering af dæmning, udlægges erstatningsnatur på 2,2 ha stort areal i ådalen.
  • Som erstatning for 3,2 ha overdrev og 0,1 ha hede udlægges et areal på 5,7 ha omdriftsmark i tilknytning til §3 natur i umiddelbar tilknytning til ådalen.

 - logo

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE